График

 

График на лекциите през академичната 2022-2023г.

ЛЕКЦИИТЕ през академичната 2022-2023 г. са ОТМЕНЕНИ !

 

  ЛЕКЦИИ

1 модул 2 модул
1 лекция – 15-16.10.2022 –    В ЗАЛА – ОТМЕНЕНА!   1 лекция – 08-09.10.2022 –    В ЗАЛА – ОТМЕНЕНА!  
1 лекция  – 05-06.11.2022 – онлайн – ОТМЕНЕНА!   1 лекция  – 22-23.10.2022 – онлайн – ОТМЕНЕНА!  
2 лекция  – 03-04.12.2022 – онлайн – ОТМЕНЕНА!   2 лекция  – 19-20.11.2022 – онлайн – ОТМЕНЕНА!  
3 лекция – 07-08.01.2023 – онлайн – ОТМЕНЕНА!   3 лекция  – 17-18.12.2022 – онлайн – ОТМЕНЕНА!  
4 лекция  – 04-05.02.2023 – онлайн – ОТМЕНЕНА!   4 лекция  – 28-29.01.2023 – онлайн – ОТМЕНЕНА!  
5 лекция – 11-12.03.2023 –    В ЗАЛА – ОТМЕНЕНА!  

5 лекция  – 18-19.03.2023- онлайн – ОТМЕНЕНА!  

6 лекция  – 29-30.04.2023 – онлайн – ОТМЕНЕНА!  

ИЗПИТ –  20.05.2023 – ОТМЕНЕНА!  

5 лекция – 18-19.03.2023 –    В ЗАЛА – ОТМЕНЕНА!  

5 лекция  – 25-26.03.2023 – онлайн – ОТМЕНЕНА!  

ИЗПИТ –  22.04.2023 – ОТМЕНЕНА!  

 

                                                                            ПРАКТИКУМИ – онлайн

1 модул  2 модул 
Практикум № 1 – 19.11.2022 – ОТМЕНЕНА!   Практикум № 1 – 05.11.2022 – ОТМЕНЕНА!  
Практикум № 2 – 17.12.2022 – ОТМЕНЕНА!   Практикум № 2 – 03.12.2022 – ОТМЕНЕНА!  
Практикум № 3 – 21.01.2023 – ОТМЕНЕНА!   Практикум № 3 – 07.01.2023 – ОТМЕНЕНА!  
Практикум № 4 – 18.02.2023 – ОТМЕНЕНА!   Практикум № 4 – 11.02.2023 – ОТМЕНЕНА!  
Практикум № 5 – 01.04.2023 – ОТМЕНЕНА!   Практикум № 5 – 08.04.2023 – ОТМЕНЕНА!  
Практикум № 6 – 13.05.2023 – ОТМЕНЕНА!