Професор д-р Людмил Пейчев, дм, мзм

Образование
2008 г. -2009 г. – Здравен Мениджмънт – Медицински Университет, Пловдив – магистър.
2000 г. – специалност по клинична фармакология и терапия, МУ София
1988 г. -1991 г. – дисертационен труд за кандидат на медицинските науки (дм) – Медицински Университет, София
1990 г. – специалност по Фармакология и токсикология – Медицински Университет, София
1978 г. -1983 г. – медицина – Медицински Университет, Пловдив

Академична и професионална кариера

2020 г. – Ръководител катедра по Фармакология и Лекарствена Токсикология на МУ Пловдив.
2015 г. – Декан на Фармацевтичен факултет, МУ Пловдив.
2012 г. и до сега – професор.
2011 г. – председател на Общото събрание на МУ Пловдив.
2007 г. – 2011 г. – председател на Контролния съвет на МУ Пловдив
2006 г. и до сега – ръководител на Катедра по фармакология и лекарствена токсикология на МУ Пловдив.
2001 г. – 2012 г. – доцент.
1994 г. – 2000 г. – главен асистент в катедра по Фармакология и Лекарствена Токсикология на МУ Пловдив.
1990 г. – 1993 г. – асистент в клиника по Професионални болести и Токсикология.
1986 г. – 1990 г. – докторант в катедра по Фармакология на МУ Пловдив.
1996 г. и до сега – частно-практикуващ лекар по хомеопатия и фитотерапия в клиника „Медикус Алфа“ Пловдив.
1986 г. -1990 г. – хоноруван терапевт в Бърза Медицинска Помощ, Пловдив.
1983 г. – 1986 г. – авиолекар на гарнизон Безмер в БНА.

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията

2011 г. – съосновател на Европейска школа по клинична хомеопатия и преподавател към същата школа.
2003 г. – 2011 г. – преподавател по хомеопатия към Център за обучение и развитие на хомеопатията.
2009 г. и до сега – лектор по хомеопатия в следдипломното обучение на денталните медици към Българския зъболекарски съюз.
От 2004 г. и до сега – въвежда преподаване по клинична хомеопатия за студенти по медицина, фармация и дентална медицина в МУ Пловдив.
От 2003 г. и до сега – лектор по клинична хомеопатия, Зимен Медицински Университет за общо практикуващи лекари, МУ София и БЛС.
От 2003 г. до сега – лектор по хомеопатия на практически семинари и професионални срещи     на лекари, практикуващи клинична хомеопатия към Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО).
2009 г. – 2011 г. – член на редакционната колегия на вестник “Съвременна хомеопатия”.
2009 г. и 2011 г. – съавтор (Л. Пейчев, Х. Бояджиан), на две издания на „Хомеопатичен справочник – От симптома към медикамента и от медикамента към     симптома“, с. 810. изд.”Изток-Запад“ Сф.
2005 г. – съавтор на книгата „Клинични случаи в хомеопатията“ под редакция на З.Угринова,     изд. „Енола 21“ Сф.
От 2003 г. и до сега участва с доклади на международни хомеопатични конференции и конгреси: в Лион (Франция), Лил (Франция), Остенде (Белгия), Варшава (Полша), Албена (България).
2002 г. – сертификат по клинична хомеопатия – Медицински Университет, Пловдив

Публикации

Над 100 публикации в наши и чужди научни списания, с общ IF 76.
Автор на много учебници, ръководства и помагала по фармакология, клинична фармакология и фармакокинетика.
Автор на 1 патент, 3 рационализации и 7 търговски марки, регистрирани в Патентното ведомство на Република България.

Членства
2011 г. – член на Академичния съвет на Медицински Университет, Пловдив.
2000 г. – 2010 г. последователно член на Факултетен съвет на МФ и ФФ при МУ Пловдив
2000 г.и до сега – активен член на The National Geographic Society, ID#412735938
2000 г. –  Сертификат „Outstanding People of the 20-th Century“ на Международния Биографичен Център Кембридж, Англия.
1987 г. и до сега – член на Съюза на учените в България.
1997 г. и до сега – член на Българския лекарски съюз.
1997 г. -1999 г. – активен член на The New York Academy of Sciences, ID#00447063-5.
1988 г. и до сега член на Дружеството по Фармакология и Клинична фармакология
Член на Българската медицинска хомеопатична организация и член на Управителния съвет на организацията

Езици
Английски, руски и немски.